DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF3 - Tècniques d’accés a dades.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf03

(etiquetes - hashtags)
PHP - Accés a dades amb PDO

Repassem que és PDO:

The PHP Data Objects (PDO) extension defines a lightweight, consistent interface for accessing databases in PHP. Each database driver that implements the PDO interface can expose database-specific features as regular extension functions. Note that you cannot perform any database functions using the PDO extension by itself; you must use a database-specific PDO driver to access a database server.

PDO provides a data-access abstraction layer, which means that, regardless of which database you're using, you use the same functions to issue queries and fetch data. PDO does not provide a database abstraction; it doesn't rewrite SQL or emulate missing features. You should use a full-blown abstraction layer if you need that facility.

Anem a fer la primera aplicació que s'hi connecti a una base de dades. Utilitzarem MySQL per aquesta pràctica.

Primer creem la base de dades:

dani@teacher:~/projectes/fpuf$ mysql -u root -p

Creem la base de dades i un usuari que tingui tos els permisos sobre la base de dades creada:

mysql> create database acces_dades;
mysql> create user u_acces_dades@localhost identified by "i";
mysql> grant all privileges on acces_dades.* to u_acces_dades@localhost ;

Ara ens hi desconnectem de root i ens connectem amb l'usuari que hem creat, creem una taula i hi posem valors:

mysql> exit;
$mysql -u u_acces_dades -p
mysql> use acces_dades;
mysql> create table prova ( i int, a varchar(10) );
mysql> insert into prova values ( 1,'a'), (2,'b');

Això crearà la taula:

i a
1 'a'
2 'b'

Per últim llegim tots els valors des de PHP:

<?php
 //connexió dins block try-catch:
 // prova d'executar el contingut del try
 // si falla executa el catch
 try {
  $hostname = "localhost";
  $dbname = "acces_dades";
  $username = "u_acces_dades";
  $pw = "i";
  $pdo = new PDO ("mysql:host=$hostname;dbname=$dbname","$username","$pw");
 } catch (PDOException $e) {
  echo "Failed to get DB handle: " . $e->getMessage() . "\n";
  exit;
 }

 //preparem i executem la consulta
 $query = $pdo->prepare("select i, a FROM prova");
 $query->execute();

 //anem agafant les fileres d'amb una amb una
 $row = $query->fetch();
 while ( $row ) {
  echo $row['i']." - " . $row['a']. "<br/>";
  $row = $query->fetch();
 }

 //eliminem els objectes per alliberar memòria 
 unset($pdo); 
 unset($query)

?>

Exercici:

 1. Fes la teva base de dades acces_dades i prova aquest codi php.
 2. Simplifica el codi usant foreach + query
 3. Fes una nova base de dades anomenada gringottsDB i crea un usuari amb permisos sobre aquesta base de dades. Crea una taula anomenada goblins amb estructura: goblin_name, password, last_login. Inserta uns quants goblins (fent servir SQL). Per últim fes un programet amb PDO que llisti tots els goblins de la taula.

Lectura recomanada Explendit resum de com fer servir PDO

Solució exercici 2

<?php

  ...

 //preparem la consulta i l'executem
 $query = $pdo->prepare("select i, a FROM prova");
 $query->execute();

 //comprovo errors:
 $e= $query->errorInfo();
 if ($e[0]!='00000') {
  echo "\nPDO::errorInfo():\n";
  die("Error accedint a dades: " . $e[2]);
 }

 //itero
 foreach ($query as $row) {
  echo $row['i']." - " . $row['a']. "<br/>";
 }

 ...
?>
Resultats d'aprenentatge: 1.b
Continguts: 1.2

Editat 24 de octubre de 2017 a les 15:34
per daniel herrera

Pujat el 20 de octubre de 2013 a les 16:04
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions