Crea nou material

Desenvolupament d'aplicacions web - Bases de dades - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
ModificatufRACPenjatautor

Llenguatges SQL: DML i DDL - UF2 de Base de Dades - Metacontingut

##**2 Llenguatges SQL: DML i DDL** ###**Continguts:** ##1. Llenguatges de la base de dades per manipular dades:...

DAW-MP02-UF23 anys, 5 mesos daniel herrera

SQL Exercicis 4: Visualització de dades de vàries taules

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://github.com/Microsoft/sql-server-samples...

DAW-MP02-UF23 anys, 7 mesos daniel herrera

El catàleg online

On line Catalog Observa aquesta consulta d'Oracle :::sql select * from ALL_ALL_TABLES where upper(tabl...

DAW-MP02-UF26 anys, 10 mesos daniel herrera

Transaccions - Videos visualitzats

Es vol fer en una transacció dues operacions, primer mirar els usuaris que han visualitzat menys de 100 minuts de ví...

DAW-MP02-UF22 anys, 4 mesos daniel herrera

Alter table: els codis postals

Fes les següents operacions i digues si són operacions DML o operacions DDL en una base de dades: 1) Crea taula de...

DAW-MP02-UF22 anys, 4 mesos daniel herrera

Exercici transaccions. El banc.

Un banc té comptes corrents. Cada `compte corrent` s'identifica amb un número. Als comptes corrents es poden fer `mov...

DAW-MP02-UF22 anys, 4 mesos daniel herrera

Gestió d'entrades per al teatre

###Univers de discurs### Un teatre organitza `representacions`. Cada representació és d'una `obra`. Les obres d'id...

DAW-MP02-UF23 anys, 5 mesos daniel herrera

Selects, complexitat mitjana. Servei tècnic

Observa aquestes taules: :::sql create table tecnic ( idTecnic int, nom varchar(100), ...

DAW-MP02-UF26 anys, 10 mesos daniel herrera

SQL: Inserció de dades

Observa aquestes taules: equip ( id (pk), nom ) camp( id (pk), nom ) jornada( numeroJornada (pk)...

DAW-MP02-UF22 anys, 5 mesos daniel herrera

SQL Exercicis 6: Subconsultes

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://msftdbprodsamples.codeplex.com/): ...

DAW-MP02-UF23 anys, 6 mesos daniel herrera

SQL Exercicis 6: Subconsultes (solucions)

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://msftdbprodsamples.codeplex.com/): ...

DAW-MP02-UF22 anys, 5 mesos daniel herrera

SQL Exercicis 5.3: Selects: where i group by. Partits de futbol

Observa aquestes taules: equip ( id (pk), nom ) camp( id (pk), nom ) jornada( numeroJornada (pk)...

DAW-MP02-UF26 anys, 10 mesos daniel herrera

Modificació de dades

Un cop creades les taules i insertades les dades de l'exercici: [SQL: Inserció de dades](https://uf.ctrl-alt-d.net...

DAW-MP02-UF22 anys, 5 mesos daniel herrera

SQL Exercicis 5.4: Exercicis count distinct i funcions d'agregació

Exercici 1 =============== Una empresa té una taula de treballadors amb aquesta estructura: :::bash t...

DAW-MP02-UF22 anys, 5 mesos daniel herrera

SQL Exercicis 5.1: Agregació de dades fent servir funcions de grup

A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https://msftdbprodsamples.codeplex.com/): ...

DAW-MP02-UF23 anys, 7 mesos daniel herrera

La gossera. Diferents tipus de Joins.

Al disseny de base de dades de vegades ens trobem amb dues entitats *fortes* interrelacionades amb tipus de correspon...

DAW-MP02-UF25 anys, 7 mesos daniel herrera

Consulta de dues taules: Comprensió Lectora ( Enunciat clar )

Observa aquestes dues taules: === Alumnes === IdAlumne nom 1 Marta 2 P...

DAW-MP02-UF22 anys, 5 mesos daniel herrera

Consulta de dues taules: Comprensió Lectora ( Enunciat xungu )

Cada centre educatiu emmagatzema la informació dels seus alumnes en una base de dades relacional accessible només pel...

DAW-MP02-UF22 anys, 5 mesos daniel herrera

Consultes d'una sola filera: Like

Una taula té la següent estructura: :::sql create table T ( i int, s varchar(100 ); té dades com aques...

DAW-MP02-UF22 anys, 6 mesos daniel herrera

Consultes sobre una sola taula: GATTACA

L'àcid desoxiribonucleic (ADN o DNA) és un àcid nucleic que conté les instruccions genètiques utilitzades en el desen...

DAW-MP02-UF22 anys, 6 mesos daniel herrera

SQL Exercicis 3: Funcions d'una sola filera

Pràctica 3: Funcions d'una sola filera A la base de dades [AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License)](https...

DAW-MP02-UF23 anys, 7 mesos daniel herrera

Els accidents de trànsit a Catalunya - I

Descarregat el [dataset d'accidents de trànsit](https://github.com/ctrl-alt-d/datasetsBasesDeDades) i fes les consult...

DAW-MP02-UF22 anys, 7 mesos daniel herrera

Donacions de sang a Catalunya - I

Descarregat el [backup SQLServer 2017 de la base de dades d'accidents de trànsit a Catalunya](https://github.com/ctrl...

DAW-MP02-UF22 anys, 7 mesos daniel herrera

Datasets interessants per a fer pràctiques SQL sobre una sola taula

Prepara pràctiques pels teus companys sobre un d'aquests data sets: * [Accidents de trànsit amb víctimes a Catalun...

DAW-MP02-UF22 anys, 7 mesos daniel herrera

Centres d'Inmersió

A la web de [dades obertes de la Generalitat trobareu un fitxer CSV amb els centres d'immersió autoritzats](https://a...

DAW-MP02-UF22 anys, 7 mesos daniel herrera

Les Farmàcies de Catalunya: consultes SQL

A la web del [Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya trobaràs un fitxer csv amb les farmàcies de tot Cat...

DAW-MP02-UF22 anys, 7 mesos daniel herrera

DML: Detectar alumnes han fet pràctiques

###Col·leció de minipreguntes per comprovar que els alumnes han fet les pràctiques: ####Pregunta 1: Columna ambigu...

DAW-MP02-UF26 anys, 10 mesos daniel herrera

El Penjat - CDM, LDM, Selects, DDL

Observa aquestes sentències DDL i DML i contesta: :::sql create table paraules ( paraula varchar(1...

DAW-MP02-UF23 anys, 5 mesos daniel herrera

Accedir a una base de dades des de java

1) Instal·la un SGBD per exemple MySQL: :::bash sudo apt-get install mysql-server mysql-client Instal·...

DAW-MP02-UF23 anys, 4 mesos daniel herrera

Examen DDL i Consultes

Observa aquestes taules d'una BDD: :::bash Clients ( Nif (PK), Nom ) Factures ( nFactura (PK), Dat...

DAW-MP02-UF23 anys, 5 mesos daniel herrera
Consulteu nota legal i condicions